Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Lisanslandırma Süreçleri

Ara. 1, 2014

arte

Ekosisteme insanın müdahalesi hassas dengeyi bozucu düzeye geldi. Uzun vadede çevresel açıdan sürdürelemez olan endüstrileşme ve sanayileşme, doğal kaynakların kalıcı olarak tahrip edilmesine sebep olmaktadır. Üretim tarzı, farklı ürünlerin ortaya çıkışına neden olmakta, aşırı tüketimi teşvik etmekte ve her geçen gün tehlikeli atıkların üretiminin ve kullanımının artışına neden olmaktadır. Ortaya çıkan kimyasal ve tehlikeli atıkların kontrolsüz şekilde taşınması, geri dönüşümü veya bertarafı ekosistem ile çevre ve insan sağlığı açısından yüksek oranda risk oluşturmaktadır.

Tehlikeli atıklar, tanımlı tehlikelilik özellikleri gösteren, atık tanımına uyan, sanayi artığı veya evsel kökenli maddelerdir. Tehlikeli atıklar, etkili bir atık yönetimi sürecinde işlenmez ise, hava, su ve toprak dengesini, insan ve canlı sağlığını tehdit eder. Yakın tarih fazlasıyla talihsiz örnekle doludur.

Tehlikeli atık yönetiminde kontrolsüz bir taşımacılığının yapılması, konusu çevresel açıdan risk oluşturan en önemli etmenlerden biridir. Atık taşımacılığı Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından lisanslandırılan araçlar ve çekicileri ile yapılmaktadır. Tehlikeli atık taşıma araçlarının lisanslandırılma işlemleri, 25755 sayılı ve 14.03.2005 tarihli Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik: Resmi Gazete 05.11.2013 - 28812), Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005/11) ve 28532 sayılı ve 18.01.2013 tarihli Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında değerlendirilerek yapılır. Tehlikeli atık taşıma lisansı almak isteyen firmalar ve/veya araçlar ilk olarak bağlı oldukları ilin Türk Standartları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Müdürlüklerine başvuru yapmaktadırlar (Karayolu İle Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi Talep Formu). İstenen tüm bilgi, belge, araç içi ve üstü gereksinimleri (Karayolu İle Tehlikeli Atık Taşıma Aracı İnceleme Raporu) tamamlandıktan sonra Araç Proje Onay Grup Başkanlığı'na Karayolu İle Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi Müracaat Formu ve ücret dekontu ile başvuruaşamasını tamamlamaktadırlar. Yapılan dosya ve araç kontrolleri sonrası uygunluk belgesi almaya hak kazanan firmalara Karayolu İle Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgeleri teslim edilmektedir.

Türk Standartları enstitüsünden onay alan firmalar bağlı bulundukları ilde bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapmaktadırlar. İl Müdürlüğü başvurularında firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilmektedir.

 


 1. Araç yaşı (araç yaşı 10'u geçemez)

 2. Firma ve sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası ve vergi numarası 3. Güncel ticaret sicil gazetesi

 3. İmza yetkilisine ait imza sirküleri

 4. Lisans alacak firma ve araçlar için taahhütname ( çevrenin korunması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi)

 5. Araç ruhsat fotokopileri

 6. Araç sürücülerinin telefon numaraları ile kimlik, ehliyet ve SRC5 türü mesleki yeterlilik belgesi fotokopileri

 7. Araç sürücülerinin tesiste çalıştığını kanıtlayan sigorta kayıtları

 8. Araç ADR belgesi (ADR donanımına sahip olmayan araçlar 01.01.2014 tarihi itibari ile lisans alamamaktadırlar.

 9. Ulaştırma Yetki Belgesi (K Belgesi) ve taşıt kartı

 10. Güvenlik danışmanı belgesi (danışman nitelikleri Bakanlık tarafından henüz belirlenmediği için şu anda bu şart aranmamaktadır.)

 11. Tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası (Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları 01.01.2014 tarihi itibari ile aşağıdaki şekildedir.)
   

 12. Taşınacak atıkların, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-4'e göre kod numaraları

 13. Aracın taşıtabileceği tehlikeli atık sınıfları (H kodları)

 14. Atıkların taşınacağı ambalaj türleri

 15. Taşınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri

 16. Oluşabilecek kazalara karşı kullanılacak olan malzeme listesi ve acil müdahale planı

 17. Araçlara monte edilmiş mobil takip cihazları sözleşmeleri, çalıştığını gösteren test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgeleri (Bu zorunluluk Kocaeli ili hariç 01.01.2015 tarihine ertelenmiştir.)

 18. Türk Standartları Enstitüsü'nden alınmış uygunluk belgesi

 19. Araç fotoğrafları (ön, arka, sağ ve sol)


 20.  

 

Hazırlanan dosya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilir ve lisanslandırma süreci başlatılır. Aracın İl Müdürlüğü uzmanları tarafından tekrar kontrol edilmesi illere göre değişiklik göstermektedir. Tehlikeli atık taşıma lisansı almaya hak kazanan firmalar lisans bedelini Bakanlık kurumsal tahsilat hesabına yatırarak lisans belgelerini alabilmektedirler. Firmaların ve araçların lisans alma süreçleri İl Müdürlükleri açısından ülkemiz genelinde değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca araç takip sistemlerinin seçiminde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altyapısına entegre olan firmaların tercih edilmesi, yaşanması muhtemel sorunları ortadan kaldıracaktır.

Tehlikeli atıkların kontrolünün sağlanması sayesinde uluslararası standartlara uygun olarak sevkiyatının yapılması ve kaçak dökümlerin önlenmesi sağlanarak, hem çevrenin korunması hem de atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar geçen süreç kontrol edilecebilecektir.

Volkan SÖNMEZ – ARTE ÇEVRE Mühendisi