ATIK YÖNETİMİ

Doğru bir çevre yönetimi doğru bir atık yönetimi ile mümkündür. ARTE ÇEVRE,  atık yönetimi konusundaki uzmanlığı ile firmaların çevresel yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olmayı ve doğru atık yönetimi uygulamaları ile onlara değer katmayı amaçlar.

Atık Yönetimi: Atığın oluştuğu proseslerin belirlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi, oluşan atığın tesiste ayrı ve uygun depolanması, atığın taşınması, işleneceği veya bertaraf edileceği tesise gönderilmesi, bu aşamadaki tüm süreçler genel olarak atık yönetimidir.

Kapsam 1 - Temel Atık Yönetimi:

Mevzuata eksiksiz uyum ve doğru bir atık yönetimi için, kapsam dahilinde:

 • Tesisinizi ve proseslerini inceliyoruz,
 • Atık Yönetim Planınızı gözden geçiriyoruz,
 • Proses Atık Çalışmanızı yapıyoruz veya bu konuda danışmanlık yapıyoruz,
 • Yıl içindeki atık hareketinizi planlıyoruz,
 • Atıklarınızı belirlenen periyodlarda veya talebiniz üzerine alıyoruz ve belgelendiriyoruz,
 • Kayıtları tutuyoruz.

 

Kapsam 2 - ARTE ÇEVRE ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

Amaç: Tesisin atık üretimi ve üretilen atıklara ilişkin mevcut durumun analizini, bunların hava, su, toprak bütünlüğünü korumak amacıyla etkili yönetimi için yapılması gerekenleri belirlemeyi, güncel durumun maliyetini, bu maliyeti düşürmek ve atık azaltımı için yapılması gerekenleri değerlendirmeyi amaçlar. Güncel uygulamanın mikro ve makro düzeyde sorunları ve zaafları bulunmaktadır:

 

 1. Tesis içinde atık yönetimi boşluğu; üst yönetimin bir politikası olmaması nedeniyle orta, alt düzeyde farklı ve uygun olmayan uygulamalar.

 2. Atıkların doğru adlandırılıp, değerlendirilmesinde hatalı uygulamalar.

 3. Konunun sadece yasal sorumluluk gibi algılanması

 4. Atıkların alternatif değerlendirilmesi konusunda olasılıkların araştırılmaması

 5. Yasal olarak beyan edilen atıkların firma gerçekleriyle uyuşmaması

 6. Atık yönetiminin aşamalarında (özellikle depolamada), doğru bir risk analizi yapılmaması. Depolanan atıkların risklerinin yeterince bilinmemesi.

 7. Atık yönetiminin önemli bir aşaması olan tesis dışı kısmının değerlendirme dışı tutulması.

 8. Tesislerde doğru personel değerlendirmesi yapılmaması; eksik personel, hatalı uygulama

 9. Atık Yönetiminin ele alındığı 14001 gibi sistemlerin firmalarda uygulama olmadan satın alınabilir kağıtlar olması.

 10. Bertaraf ücretlerinin keyfi belirlenmesi, standart bir teknolojiye göre taban fiyat üretilmemiş olması, bertaraf firmalarının ya fahiş fiyat vererek atık üreticisini eksik atık vermeye ya da olması gerekenden düşük fiyatlarla proses gerekliliklerinden taviz vermeye itmesi

 11. Emisyon parametreleri belirlenmesi konusunda belirsizlik ve keyfilik

AÇAYS tesisler düzeyinde bu sorunları aşmayı, makro sorunları tesise yansıtmamayı amaçlar.
Ayrıca, AÇAYS maliyet konusunu sosyal ve ekolojik maliyet açısından da ele alır. Maliyetleri sadece şirketler açısından ele alırken “çevre” konusunun özünü atlarız. Zira bir firma için maliyeti az olan bir “uygulama” ekolojik denge veya toplumsal sağlık açısından yüksek maliyetli olabilir.

 

AÇAYS, her firma ihtiyacına ve önceliklerine göre esneyebilir. Bu kısa veya uzun vadeli maliyet azaltmak, sosyal prestij, ekolojik veya sosyal sürdürülebilirliğe katkı gibi farklı öncelikler olabilir. Atık Yönetimi hiyerarşisi bu ihtiyaçlara göre şekillenebilir.

 

AÇAYS, pek çok firmanın belirlemiş olduğu Çevre Politikasını uygulanabilir, anlamlı hale getirecek bir yönetim sistemidir.

 

Tanım: Temelde endüstriyel tesisler olmak üzere atık üreten her tesiste uygulanabilecek, etkili, esnek, çok boyutlu bir yönetim sistemidir. Bir rehber özelliğini taşır. Atık üretilmeden önceki aşamadan, yönetim sürecinin tesis içi veya dışında tamamlanmasına kadar olan süreci kapsar. Proses kaynaklı sıvı ve katı atık, emisyon, atık su bu sistemin kapsamındadır. Mevzuat ile uyum içindedir, ancak kendini mevzuat ile sınırlamaz. Güncel uygulamanın zaaflarını, aksayan yönlerini gidermeyi amaçlar. AÇAYS, başka basit ve sofistike yönetim tekniklerinin entegre edilmesine açık olduğu gibi, bunlardan faydalanmıştır da.

AÇAYS, dört aşamadan oluşur; detaylı tespit, proses çalışmaları, nihai rapor ve sürdürülebilirlik kontrolü olan uzun vadeli çalışmanın tanımlanması.

Detaylı bilgi ve tespit için Arte Çevre uzmanları ile temasa geçiniz.