Çevre Danışmanlığı - Çevre Yönetimi, Atık Yönetimi

Çevresel yükümlülükler ve bunun yönetilmesi konusu uzmanlık gerektirir. ARTE ÇEVRE bu konuda güvenilir çözüm ortağınızdır.

Çevre sorunlarının tamamı ilgi alanımızdadır.

Faaliyetleriniz kaynaklı çevre sorunlarının çözümüne, çevre risklerinin değerlendirilmesine, mevzuata uygun çalışılmasına, çevresel yatırımın planlanmasına yönelik entegre çözümler üretiyoruz.

Çevre ciddi bir konudur...

Firmaların doğrudan ve dolaylı faaliyetleri ile ilgili çevresel etkileri vardır. Ülkemizde ve dünyada benimsenen prensip 'kirleten sorumludur' olarak tanımlanmıştır. Üretmek, hizmet sunmak gibi faaliyetleri için organize olan firmalar, çevresel etkilerini ve yasal ve sosyal sorumluluklarını da yönetmekle yükümlüdür. Bu konu sosyal ve yasal beklentiler sebebiyle 'gibi yapan' ve samimi olarak benimseyen firmalar arasındaki farkı ortaya çıkaracak niteliktedir. Tıpkı ürün ve hizmetinin kalitesinin sürekliliğini ya da çalışanının sağlığını ve güvenliğini önemsediğini belgelemesi gerektiği gibi. Çevresel yükümlülükler ve bunun yönetilmesi konusu da uzmanlık gerektirmektedir. ARTE ÇEVRE bu konuda güvenilir çözüm ortağınızdır.

Kapsam

'Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.' Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nden

'Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.' Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'nden

'Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir.' Çevre Denetimi Yönetmeliği'nden

'Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan hizmet satın alır.' Çevre Denetimi Yönetmeliği'nden

'Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.' Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik'ten 

'Çevre' kavramı, KOBİ boyutunda bir ticari işletme açısından şu konuları, sorunları akla getirir:

 • Çevre İzin ve lisansı
 • Devletin çevre konulu denetimlerini
 • Atıksu
 • Atıklar
 • Emisyon
 • Gürültü
 • Çevresel koku
 • ÇED
 • Diğer yasal izinler
 • 14001 gibi bir 'yönetim' anlayışı olduğunu belgelendiren (öyle olmasıı gereken) sistemler

 

Mevzuatın kapsamı dışında bir firmanın doğrudan ve dolaylı, yönetilmesi gereken çevresel etkileri de vardır:

 • Firmaların nakliye, hammadde kullanımı, iç tüketim kaynaklı ayak izleri
 • Personelin bilgi, ilgisi

 

Biz ARTE ÇEVRE olarak tüm bu sayılanların bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini, genel ilkelere sahip olmakla birlikte, işletmelerin kendilerine özgü terzi işi çözümler üretilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Çevre Yönetimi; en genel haliyle hava, su ve topraktan oluşan ekolojik bütünlüğe ve sosyal boyutuyla çevreye, firmanın tüm faaliyetleri sonucu yaptığı etkinin ve potansiyel olarak yapabileceği etkinin kontrol edilerek, olumsuzlukların önlenmesine yönelik olan sistematik faaliyettir.

Materyal kullanımı boyutyla bu etkiyi ve döngüyü sembolleştirirsek:

atik_uretim_dongusu.png

Atık yönetimi

Atık Yönetimi: Atığın oluştuğu proseslerin belirlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi, oluşan atığın tesiste ayrı ve uygun depolanması, atığın taşınması, işleneceği veya bertaraf edileceği tesise gönderilmesi, bu aşamadaki tüm süreçler genel olarak atık yönetimidir.

Kapsam

 • Tesisinizi ve proseslerini inceliyoruz,
 • Atık Yönetim Planınızı gözden geçiriyoruz,
 • Proses Atık Çalışmanızı yapıyoruz veya bu konuda danışmanlık yapıyoruz,
 • Yıl içindeki atık hareketinizi planlıyoruz,
 • Atıklarınızı belirlenen periyodlarda veya talebiniz üzerine alıyoruz ve belgelendiriyoruz,
 • Kayıtları tutuyoruz.