+90 216 345 5 264 bilgi@artecevre.com

Atık Yönetimi Danışmanlığı


Doğru bir çevre yönetimi doğru bir atık yönetimi ile mümkündür.

Atık Yönetimi: Atığın oluştuğu proseslerin belirlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi, oluşan atığın tesiste ayrı ve uygun depolanması, atığın taşınması, işleneceği veya bertaraf edileceği tesise gönderilmesi, bu aşamadaki tüm süreçler genel olarak atık yönetimidir.

Çevre mevzuatı, üretilen atıkların sınıflandırılmasını, depolanmasını, nakliyesini, el değiştirme koşullarını, geri dönüşüm, geri kazanım, depolama, bertaraf gibi her türlü işleme şeklini, tüm süreçlerin raporlanmasını yani kısaca atık yönetimini tanımlamış ve koşullara bağlamıştır. Bu işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi için muhakkak uzmanlara ihtiyaç vardır.

ARTE ÇEVRE, aşağıda belirtilen bazı sorunları gidermek üzere oldukça detaylı bir yönetim sistemi geliştirmiştir:

  • Tesis içinde atık yönetimi boşluğu; üst yönetimin bir politikası olmaması nedeniyle orta, alt düzeyde farklı ve uygun olmayan uygulamalar.
  • Atıkların adlandırılıp, değerlendirilmesinde hatalı uygulamalar.
  • Konunun sadece yasal sorumluluk olarak algılanması
  • Atıkların alternatif değerlendirilmesi konusunda olasılıkların araştırılmaması
  • Yasal olarak beyan edilen atıkların firma gerçekleriyle uyuşmaması
  • Atık yönetiminin aşamalarında (özellikle depolamada), doğru bir risk analizi yapılmaması. Depolanan atıkların risklerinin yeterince bilinmemesi.
  • Atık yönetiminin önemli bir aşaması olan tesis dışı kısmının değerlendirme dışı tutulması.
  • Tesislerde doğru personel değerlendirmesi yapılmaması; eksik personel, hatalı uygulama
  • Atık Yönetiminin ele alındığı 14001 sisteminin firmalarda uygulama yapılmadan satın alınabilir bir sertifika olması.
  • Bertaraf ücretlerinin keyfi belirlenmesi, standart bir teknolojiye göre taban fiyat üretilmemiş olması, bertaraf firmalarının ya fahiş fiyat vererek atık üreticisini eksik atık vermeye ya da olması gerekenden düşük fiyatlarla proses gerekliliklerinden taviz vermeye itmesi


ARTE ÇEVRE ATIK YÖNETİM SİSTEMİ (AÇAYS) olarak tanımladığımız sistem kısaca "Tesisin atık üretimi ve üretilen atıklara ilişkin mevcut durumun analizini, bunların hava, su, toprak bütünlüğünü korumak amacıyla etkili yönetimi için yapılması gerekenleri belirlemeyi, güncel durumun maliyetini, bu maliyeti düşürmek ve atık azaltımı için yapılması gerekenleri değerlendirmeyi" amaçlar. AÇAYS tesisler düzeyinde bu sorunları aşmayı, makro sorunları tesise yansıtmamayı amaçlar.

Ayrıca, AÇAYS maliyet konusunu sosyal ve ekolojik maliyet açısından da ele alır. Maliyetleri sadece şirketler açısından ele alırken “çevre” konusunun özünü atlarız. Zira bir firma için maliyeti az olan bir “uygulama” ekolojik denge veya toplumsal sağlık açısından yüksek maliyetli olabilir.

AÇAYS, her firma ihtiyacına ve önceliklerine göre esneyebilir. Bu kısa veya uzun vadeli maliyet azaltmak, sosyal saygınlık, ekolojik veya sosyal sürdürülebilirliğe katkı gibi farklı öncelikler olabilir. Atık Yönetimi hiyerarşisi bu ihtiyaçlara göre şekillenebilir.

AÇAYS, pek çok firmanın belirlemiş olduğu Çevre Politikasını uygulanabilir, anlamlı hale getirecek bir yönetim sistemidir.

AÇAYS, "temelde endüstriyel tesisler olmak üzere atık üreten her tesiste uygulanabilecek, etkili, esnek, çok boyutlu bir yönetim sistemidir. Bir rehber özelliğini taşır. Atık üretilmeden önceki aşamadan, yönetim sürecinin tesis içi veya dışında tamamlanmasına kadar olan süreci kapsar. Proses kaynaklı sıvı ve katı atık, emisyon, atık su bu sistemin kapsamındadır. Mevzuat ile uyum içindedir, ancak kendini mevzuat ile sınırlamaz. Güncel uygulamanın zaaflarını, aksayan yönlerini gidermeyi amaçlar. AÇAYS, başka basit ve karmaşık yönetim tekniklerinin entegre edilmesine açık olduğu gibi, bunlardan faydalanmıştır da."

AÇAYS, dört aşamadan oluşur;detaylı tespit, proses çalışmaları, nihai rapor ve sürdürülebilirlik kontrolü olan uzun vadeli çalışmanın tanımlanması.