+90 212 320 27 20 bilgi@artecevre.com

Çevre Danışmanlık Hizmeti


Firmaların doğrudan ve dolaylı faaliyetleri ile ilgili çevresel etkileri vardır. Bu etkilerin azaltılması ve yok edilmesi kapsamında ülkemizde ve dünyada benimsenen prensip “kirleten sorumludur” olarak tanımlanmıştır. Üretmek, hizmet sunmak için organize olan firmalar, çevresel etkilerini, yasal ve sosyal sorumluluklarını da yönetmekle yükümlüdür. Bu konu tıpkı ürün ve hizmetinin kalitesinin sürekliliğini ya da çalışanların sağlığını ve güvenliğini önemsediğini belgelemesi gerektiği gibi, sosyal ve yasal beklentiler sebebiyle 'gibi yapan' ve samimi olarak benimseyen firmalar arasındaki farkı ortaya çıkaracak niteliktedir.
Gün geçtikçe önem kazanan çevresel yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yönetilmesi konusu uzmanlık gerektiren bir alandır.

ARTE ÇEVRE, tüm çevre danışmanlık konularında bugün ve gelecekte güvenilir çözüm ortağınızdır.

Arte Çevre Danışmanları, işletmenizin faaliyetleri süresince çevresel düzenlemeler konusunda yasal işlem veya para cezaları ile sonuçlanabilecek riskleri kapsamlı şekilde belirler, bu riskleri en aza indirmek için mevcut yasal gereklilikleri ve teknik uzmanlığını bütünleştirerek ayrıntılı raporlamalar yapar.

Danışmanlarımız, faaliyetlerinizden kaynaklı çevre sorunlarının çözümüne, çevresel risklerin değerlendirilmesine ve mevzuata uygun çalışılmasına, çevresel yatırımın planlanmasına yönelik birleşik çözümler üretir. İşletmenizi olası para cezalarından ve yaptırımlardan korumak amacıyla yanlış yönlendirilmiş işlemlerden uzak durmanız konusunda bilgi verir ve tavsiyede bulunur.
Kapsam

“Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.” (Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği)

“Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.” (Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği)

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir.” (Çevre Denetimi Yönetmeliği)

“Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan hizmet satın alır.” (Çevre Denetimi Yönetmeliği)

“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.” (Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik)

“Çevre” kavramı, KOBİ boyutunda bir ticari işletme açısından şu konuları, sorunları akla getirir:

 • Çevre izin ve lisansı
 • Devletin çevre konulu denetimlerini
 • Atıksu
 • Atıklar
 • Emisyon
 • Gürültü
 • Çevresel koku
 • ÇED
 • Diğer yasal izinler
 • 14001 yönetim sistemi belgeleri
Çevre Yönetimi; en genel haliyle hava, su ve topraktan oluşan ekolojik bütünlüğe ve sosyal boyutuyla çevreye, firmanın tüm faaliyetleri sonucu yaptığı etkinin ve potansiyel olarak yapabileceği etkinin kontrol edilerek, olumsuzlukların önlenmesine yönelik olan sistematik faaliyettir.

Tesislerin çevreye etkileri benzerdir, ancak faaliyet şekli, teknoloji, organizasyon, bilinç düzeyi gibi çok fazla etken, bu etkinin boyutunu ve niteliğini belirler. Çözümler mevzuata uygun olmakla birlikte, çözüm sunulan kuruluşa da uygun olmalıdır.

Çevre mevzuatı, tesislerin çevresel etkilerinin izlenebilir ve yönetilebilir olması için pek çok yükümlülükler getirmektedir. Bunlar, izinler, lisanslar, raporlamalar, bildirimler gibi dikkatle takip edilmesi gereken konulardır. Bu sorumlulukların ihmal edilmesi firmaları cezai durumlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Çevre Danışmanlığı, bu anlamda sorumluluk ve deneyim gerektiren çok önemsediğimiz bir iştir:
 • Mevzuatları, anlamayı, doğru yorumlamayı ve detay farkındalığı içeren iyi bilmeyi gerektirir. Danışman, bu anlamda yenilik ve gelişmeleri çok iyi takip etmelidir.
 • Tesislerin süreçleri hakkında doğru yorum yapabilmelidir. Danışman, bu anlamda endüstriyel, organizasyonel, yönetimsel tecrübeye ve meraka sahip olmalıdır.
 • Sorunlara doğru çözüm önerileri getirmeyi gerektirir. Çözüm önerileri etkili ve uygulanabilir olmalıdır. Bu analitik beceri ve mesleki yeterlilik gerektirir.
ARTE ÇEVRE, tecrübesini sorun çözen birikime çevirmeyi, bunu çalışanlarına aktaran bir okul olmayı ilke edinmiştir.Firmamız, danışmanlığın getirdiği sorumluluğun farkındadır. Bu nedenle ARTE ÇEVRE; sorumlu danışmanlık ve çözüm üreten mühendislik mottosu ile yola çıkarak, prensipli bir şekilde çalışmaktadır.